Bräkne-Hoby värmeverk

Bakgrund:

Värmeverket i Bräkne-Hoby ägs av Ronneby Miljö & Teknik AB och är ett kommunalt bolag beläget i Ronneby. Anläggningen består av en 5 MW hetvattenpanna som eldas med flis. För att ligga i utvecklingens framkant för småskalig kraftvärme valde Ronneby Miljö & Teknik AB att investera i en ORC-turbin från Againity.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet kunna producera 300 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 270 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Ronneby miljö och teknik har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Ronneby Miljöteknik
Ort: Bräkne-Hoby, Sverige
Befintlig panna: 5 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 15 GWh/år
Temp pannkrets: 108 °C
Temp fjv-retur: 53 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 300 MWh/år


Film som visar Againitys ORC-system vid hetvattenpannan på Ronneby Miljötekniks fliseldade värmeverk.

Norrköpings avloppsreningsverk

Bakgrund:

Norrköpings avloppsreningsverk ägs av NODRA AB (tidigare Norrköping Vatten och Avfall AB) och renar avloppsvatten från skräp, organiskt material, kväve och fosfor genom mekanisk, kemiskt och biologisk rening. För att kunna ta vara på överkottsgasen, en relativt outnyttjad resurs, valde NODRA att samarbeta med Againity och investera i en ORC-turbin.


Vår lösning:

Againity levererade en komplett container med gaspanna, hetvattentank samt ett automatiserat ORC-system med kapacitet på 49,9 kW el brutto. Anläggningen beräknas producera cirka 85 MWh el och 1000 MWh varmvatten årligen. Varmvattnet används internt för att värma upp anläggningens rötkammare. NODRA har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: NODRA (Norrköping Vatten & Avfall)
Ort: Norrköping, Sverige
Bränsle: Rötgas
Tillgänglig rötgas: 900 MWh/år
Againitys leverans: Container med gaspanna, hetvattentank och ORC AT50
Max kapacitet el: 49,9 kW
Max kapacitet värme: 1 400 kW