ORC

Againitys robusta ORC-system omvandlar värme till el

Againitys system bygger på den sedan länge kända ORC-tekniken (Organic Rankine Cycle), vilken illustreras i bilden nedan. Tekniken inkluderar en ångturbin som sätts i rörelse av trycket från het ånga. Den roterande turbinen driver sedan en generator som producerar elektricitet.

För att driva ORC-systemet behövs någon form av värme. Värmekällan kan vara en hetvattenpanna som eldar biobränsle, avfall, eller biogas hetvatten/hetolja från solfångare eller spillvärme från en gasturbin industriell process.

Verkningsgraden hos ORC-systemet beror på temperaturskillnaden mellan systemets varma och kalla sida. Vid goda förhållanden är den elektriska verkningsgraden 20%. Totalverkningsgraden på systemet har uppmätts till 99,5% vilket innebär att så gott som all värme som går in i systemet kan nyttiggöras i form av antingen el eller varmvatten.

Tack vara den patenterade turbins unika design och systemets få rörliga delar erhålls ett robust system som minimerar behovet av service och underhåll och förkortar återbetalningstiden väsentligt.

Flödesschemat nedan visar Againitys ORC-system kopplat till en hetvattenpanna och ett fjärrvärmenät för elproduktion på ett värmeverk.