ORC

Againitys robusta ORC-system omvandlar värme till el

Againitys system bygger på den sedan länge kända ORC-tekniken (Organic Rankine Cycle), vilken illustreras i bilden nedan. Tekniken inkluderar en ångturbin som sätts i rörelse av trycket från het ånga. Den roterande turbinen driver sedan en generator som producerar elektricitet.

För att driva ORC-systemet behövs någon form av värme. Värmekällan kan vara en hetvattenpanna som eldar biobränsle, avfall, eller biogas hetvatten/hetolja från solfångare eller spillvärme från en gasturbin industriell process.

Verkningsgraden hos ORC-systemet beror på temperaturskillnaden mellan systemets ”varma” och ”kalla” sida. Den varma sidan motsvarar värmekällan som systemet kopplas till. Den kalla sidan är det medium som kylsystemet ansluts till, vilket kan vara utomhusluften, ett näraliggande vattendrag, eller ett fjärr-/närvärmenät för bostadshus, hotell, sjukhus eller industrier.  Vid goda förhållanden är den elektriska verkningsgraden 20%. Totalverkningsgraden på systemet har uppmätts till 99,5% vilket innebär att så gott som all värme som går in i systemet kan nyttiggöras i form av antingen el eller varmvatten.

Tack vara vår patentsökta turbins unika design samt  få rörliga delar i systemet får vi ett robust system som minimerar behovet av service och underhåll, något som har stor påverkan på återbetalningstiden.

 

 

Againitys ORC-system kopplat till en hetvattenpanna för elproduktion på ett värmeverk.