ORC

Againitys egenutvecklade ORC-system ger hög kvalitet och kort återbetalningstid

Againitys system bygger på den sedan länge kända ORC-tekniken (Organic Rankine Cycle), vilken illustreras i bilden till höger. Tekniken inkluderar en ångturbin som sätts i rörelse av trycket från het ånga. Den roterande turbinen driver sedan en generator som producerar elektricitet.

För att värme upp ångan behövs någon form av värme. Värmekällan kan vara spillvärme från en dieselgenerator, en hetvattenpanna som eldar flis, pellets, biogas eller avfall, varmvatten från solpaneler eller spillvärme från en industriell process. Vilken värme kan nyttjas från din verksamhet?

Verkningsgraden hos ORC-systemet beror på temperaturskillnaden mellan systemets ”varma” och ”kalla” sida. Den varma sidan motsvarar temperaturen hos värmekällan som systemet kopplas till. Den kalla sidan är det medium som kylsystemet ansluts till, vilket kan vara utomhusluften, ett näraliggande vattendrag, eller ett fjärr-/närvärmenät för bostadshus, hotell, sjukhus eller industrier.  Vid goda förhållanden är verkningsgraden 15%.

Tack vara vår patentsökta turbins unika design samt de få rörliga delarna i systemet nås en mycket hög kvalitet. Det robusta systemet minimerar behovet av service och underhåll, vilket har stor påverkan på återbetalningstiden.