Avfallsförbränningsanläggning i Tallinn, Estland

Avfallsförbränningsanläggning i Tallinn, Estland

Bakgrund:

Byggnationen av fjärrvärmenätet i Karlskrona påbörjades år 1990. Gullberna värmeverk är ett av tre fjärrvärmeverk ägt av Affärsverken Karlskrona AB som valdes att kompletteras med ett ORC-system. Investeringen i ORC-systemet har hjälpt Affärsverken Karlskrona i energiomställningen mot förnybar grön energi. Anläggningen är numera självförsörjande på el med hjälp av elproduktion från ORC-systemet vilket samtidigt hjälper till med att minska belastningen på det lokala elnätet.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med maximal kapacitet på 355 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion av värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 1330 MWh årligen, motsvarande 1200 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Bio Mobitek OÜ
Ort: Tallinn, Estland
Befintlig panna: 2 MW
Bränsle: Avfall
Värmeproduktion: 17,6 GWh/år
Temp pannkrets: 120 °C
Temp fjv-retur: 30 °C
Againitys leverans: ORC AT100
Förväntad elproduktion: 760 MWh/år