Värmeverk i Emmaboda

Värmeverk i Emmaboda

Bakgrund:

Fjärrvärmenätet i Emmaboda består av tre anläggningar och ägs av Emmaboda Energi och Miljö AB. Anläggningarna använder sig av biobränslepannor där skogs- och träindustrins restprodukter såsom spån, flis och träpellets används som bränsle. För att minska sina elkostnader och belastningen på lokala elnätet valde Emmaboda en investering av ett ORC-system.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med maximal kapacitet på 99,9kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion med värmepannornas hetvatten vid en av anläggningarna. Totalt förväntas detta system producera 580 MWh årligen motsvarande 430 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Emmaboda Energi och Miljö AB
Ort: Emmaboda
Befintlig panna: Biobränslepannor
Värmeproduktion: 29,4 GWh/år
Temp pannkrets: 113 °C
Temp fjv-retur: 55°C
Againitys leverans: ORC AT100
Förväntad elproduktion: 580 MWh/år