Häradsuddens deponi

Häradsuddens deponi

Två gasturbiner där värme från rökgaserna ansluts till Againitys ORC-system. Installation åt Ragn-Sells på Häradsuddens deponi i Norrköping, Sverige.
Againitys ORC-system för 120 kW elproduktion installerad i container tillsammans med deponigaseldad hetvattenpanna och luftkylning (bakifrån).
Againitys ORC-system för 120 kW elproduktion installerad i container tillsammans med deponigaseldad hetvattenpanna och luftkylning (framifrån).
Leverans av ORC-system och gaspanna i container.

Bakgrund:

Häradsuddens deponi i Norrköping ägs av Ragn-Sells Avfallsbehandling AB. Häradsuddenär en av Sveriges största avfallsanläggningar och tar emot de flesta typer av avfall för hantering, behandling och återvinning.På deponin fanns sedan tidigare två gasturbiner som producerade el från delar av den utvunna deponigasen. För att öka den totala elektriska verkningsgraden för anläggningen valde Ragn-Sells att samarbeta med Againity och investera i en containerbaserad kombianläggning som inkluderar en gaspanna och en ORC-turbin. ORC-turbinen förses med värme från både gaspannans hetvatten och spillvärmen från de två gasturbinerna.

Vår lösning:

Againity levererade en komplett container med en gaspanna samt ett automatiserat ORC-system för elproduktion med en maximal kapacitet på 120 kW el. ORC-systemet kan dels nyttja värmeenergin från de befintliga gasturbinerna genom att omvandla värmen från skorstenen till elektricitet. När det finns tillräckligt med tillgänglig deponigas så startar gaspannan automatiskt och producerar hetvatten till ORC-systemet som då producerar ytterligare el.. Ragn-Sells har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
Ort: Norrköping, Sverige
Värmekälla: Hetvatten från gaspanna + gasturbiner
Bränsle: Deponigas
Againitys leverans: Gaspanna + ORC AT100
Max kapacitet: 120 kW