Västervik Miljö och Energi investerar i ORC-turbin från Againity

Västervik Miljö och Energi har nu valt att investera i en 90 kW ORC-turbin för egen elproduktion på värmeverket i Gamleby. Förutom en kraftig minskning av verkets el- och nätkostnader så förväntas installationen medföra årliga utsläppsbesparingar på 315 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.

– I samband med förnyelse av Gamlebyverket var det ett självklart val att satsa på lokal, miljövänlig elproduktion, säger Clas Johansson, produktionschef på Västervik Miljö & Energi AB. Vi valde en ORC turbin för dess enkelhet. Med en ORC-enhet kopplad till en av våra nya hetvattenpannor räknar vi med att producera halva vårt eget årsbehov av el vid Gamlebyverket.Västervik Miljö och Energi har nu valt att investera i en 90 kW ORC-turbin för egen elproduktion på värmeverket i Gamleby.

Klimatneutrala 2030

ORC-turbinen som kommer att kopplas in till Gamlebys Fjärrvärmeverks nya fliseldade 5 MW hetvattenpanna för att konvertera delar av hetvattnet till elektricitet. Turbinen som levereras av norrköpingsbolaget Againity kommer årligen producera ca 350 MWh el per år och ha en installerad effekt på 90 kW vilket är jämförbart med ungefär 252 småhus med solceller. Västervik Miljö och Energi strävar sedan tidigare efter hållbarhet och klimatsmarta lösningar och ser ORC-turbinen som en miljövänlig investering som kommer hjälpa verksamheten att nå sitt uppsatta mål att bli klimatneutrala fram till år 2030.

20:e ORC-turbinen

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att påbörja byggnationen av den tredje ORC-turbinen till Småland, säger Elin Ledskog, försäljningschef på Againity. Att få vara med och möjliggöra ökad förnybar elproduktion från lokalt skogsavfall känns fantastiskt.I Sverige byggs nu den 20:e ORC-turbinen av företaget Againity och marknadens intresse för tekniken växer sig allt större. Att med en enkel installation, som i stora drag endast kräver två rör till pannkretsen och två rör till fjärrvärmereturen, kunna omvandla lågtemperarad värme till förnybar elektricitet medför att många, även små och medelstora företag, ser lönsamhet med installationen – både ekonomiskt och miljömässigt. Att elproduktionen även är som störst vintertid när behovet är som högst bidrar också till den höga efterfrågan.

Läs artikeln på hemsidan för Bioenergi>>

Svenljunga värmeverk

Ägare: Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Ort: Svenljunga, Sverige
Befintlig panna: 13,4 MW ångpanna
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 26,3 GWh/år
Temp pannkrets: 150 °C
Temp fjv-retur: 47-50 °C
Againitys leverans: ORC AT315
Förväntad elproduktion: 1360 MWh el/år

Solör Bioenergi satsar vidare på klimatsmarta energilösningar

Nu satsar Solör Bioenergi vidare på energieffektivisering och installerar en elturbin på fjärrvärmeanläggningen i Svenljunga. Tack vare elturbinen kommer anläggningen vara självförsörjande på el, då turbinen omvandlar hetvatten från fjärrvärmeproduktionen till el. Detta är den tredje installationen av elturbin som görs inom Solör Bioenergis fjärrvärmeverksamhet och ett fortsatt steg i rätt riktning för att bli än mer klimatsmarta.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 190 500 användare varje dag. Bolaget finns på 147 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmen i Svenljunga har varit igång sedan början av 80-talet och drivs sedan 2011 av Solör Bioenergi. På anläggningen finns en biobränslepanna som årligen producerar cirka 45 GWh fjärrvärme av material som huvudsakligen består av returträ.

Fantastiskt steg i rätt riktning

Energieffektivisering är en viktig del i Solör Bioenergis arbete och bolaget arbetar kontinuerligt med att spara energi i anläggningarna genom att öka verkningsgrader och minska förluster.

Traditionellt behövs vatten göras om till ånga, som i sin tur driver en turbin, för att kunna producera el. Den ORC-turbin från Againity som nu är på gång att installeras använder istället delar av hetvattnet, vilket är en restprodukt från värmeverkets panna, och omvandlar detta till el för lokal användning på värmeverket.

– Installationen av ORC-turbinen är ett fantastiskt steg i rätt riktning för Solör Bioenergi som verkar för klimatsmarta lösningar. Förutom att vi kommer vara självförsörjande på el har vi dessutom möjlighet att sälja en del av elen, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

ORC-turbinen är den tredje installationen av elturbin som görs inom Solör Bioenergis fjärrvärmeverksamhet. För två år sedan installerades en turbin på Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i skånska Hörby. Nu pågår installation även i Vilhelmina.

– Att producera el för eget bruk är klimatvänligt på minst två sätt; vi avlastar elsystemet på den ort vi verkar och gynnar därmed en elektrifiering av samhället. Dessutom köper vi mindre el än förut vilket är en tydlig energieffektivisering, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Läs artikeln på Bioenergitidningens webbplats>>

Perstorp värmeverk

Ägare: Perstorp Fjärrvärme AB
Ort: Perstorp, Sverige
Befintlig panna: 12 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 37 GWh/år
Temp pannkrets: 132 °C
Temp fjv-retur: 54 °C
Againitys leverans: ORC AT200
Max kapacitet: 250 kW
Förväntad elproduktion: 1350 MWh el/år

Elverum värmeverk

Ägare: Eidsiva Bioenergi AS
Ort: Elverum, Norge
Befintlig panna: 10 MW hetvatten
Bränsle: Returträ
Värmeproduktion: 55 GWh/år
Temp pannkrets: 160 °C
Temp fjv-retur: 62 °C
Againitys leverans: ORC AT400
Max kapacitet: 450 kW
Förväntad elproduktion: 2100 MWh el/år

Högsby värmeverk

Ägare: Högsby Energi AB
Ort: Högsby, Sverige
Befintlig panna: 4 MW hetvatten
Bränsle: Skogsflis
Värmeproduktion: 10,4 GWh/år
Temp pannkrets: 130 °C
Temp fjv-retur: 40 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 250 MWh el/år

Häradsuddens deponi

Ägare: Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
Ort: Norrköping, Sverige
Värmekälla: Hetvatten från gaspanna + gasturbiner
Bränsle: Deponigas
Againitys leverans: Gaspanna + ORC AT100
Max kapacitet: 120 kW

Moheda värmeverk

Ägare: Alvesta Energi AB
Ort: Moheda, Sverige
Befintlig panna: 6 MW hetvatten
Bränsle: Skogsflis
Värmeproduktion: 13,2 GWh/år
Temp pannkrets: 115 °C
Temp fjv-retur: 50 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 170 MWh el/år

Från värme till kraftvärme – 3 snabbfrågor till Alvesta Energi
Håkan Nilsson, fjärrvärmechef på Alvesta Energi som år 2019 installerade ett 50 kW ORC-system på Mohedas värmeverk.
Varför valde ni att installera en ORC-turbin på värmeverket?
– Alla letar ju efter effektivitet och tillförlitliga lösningar. Jag tror det finns många värmeverk som är små som vi, där man gärna skulle vilja producera el, men eftersom det oftast finns begränsat investeringsutrymme och traditionella ångturbiner varken är möjliga ekonomiskt eller kompetensmässigt. Då är en sådan här ORC-turbin mycket positivt. Förnybar el ligger i tiden så vi kan även visa upp detta som en positiv miljöåtgärd.

Hur har ORC-turbinen presterat sedan ni installerat den?
– Turbinen tuffar på och sköter sig mestadels själv. Den har varit enkel och smidig, vi märker knappt av den. Vi har även sett direkta kostnadsbesparingar efter installationen.

Hur tycker ni samarbetet med Againity har fungerat?
– Hela processen tycker jag flutit på bra, vi har fått både den information och den hjälp som vi efterfrågat. Vi har blivit väl omhändertagna och ni gör var ni åtagit er.

Finspångs Tekniska omvandlar avfall till elektricitet med hjälp av ORC-turbin från Againity

Pressrelease 5 maj 2020

Finspångs Tekniska omvandlar avfall till elektricitet med hjälp av ORC-turbin från Againity

Med fortsatt hållbarhetsfokus investerar nu Finspångs Tekniska i en ORC-turbin för att generera elektricitet på den befintliga avfallsförbränningsanläggningen. Installationen är banbrytande inom energiåtervinning från avfall och gör Finspångs Tekniska till innehavare av Sveriges första avfallseldade kraftvärmeverk med turbin under 0,5 MW elektrisk effekt.

– ­Målet med den nya ORC-turbinen är att generera el med hjälp av den överskottsenergi som bildas vid avfallsförbränningen och den nya installationen förväntas bidra till att täcka ca 60% av vårt eget elbehov, säger Peter Selleby, chef Energi på Finspångs Tekniska.

Klimatvänliga processer

Finspångs Tekniska har som utgångspunkt att i verksamheten använda sig utav klimatvänliga processer och på ett hållbart sätt producera värme till fjärrvärmenätet. På den befintliga avfallsanläggningen finns en 10 MW avfallseldad panna där det avfall som blir kvar efter materialåtervinning tas om hand och nyttjas för lokal energiåtervinning till Finspångs invånare.

Investerar i ett hållbart energisystem
För att ytterligare utveckla sitt arbete mot ett hållbart energisystem har Finspångs Tekniska nu valt att ingå ett nära samarbete med norrköpingsbolaget Againity och investera i en ORC-turbin. Därmed kompletteras den befintliga värmeproduktionen med produktion av el. ORC-turbinen nyttjar hetvatten från avfallspannan och har en maximal kapacitet på 450 kW el vilket gör anläggningen till det första småskaliga kraftvärmeverket i Östergötland. Investeringen innebär rejält minskade elkostnader och ett tillskott i Finspångs Tekniska befintliga portfölj av egenproducerad el.

Vi tycker det är riktigt kul med det här projektet som både innebär en installation här på hemmaplan i Östergötland och att vi samtidigt går in på ett nytt marknadssegment med avfallspannor, säger David Frykerås, VD på Againity. – Vi tackar så mycket för förtroendet att få uppgradera Finspångs värmeverk till kraftvärmeverk.

Tillverkar sin 19:e ORC-turbin
Det robusta turbinsystemet har utvecklats och patenterats av det norrköpingsbaserade bolaget Againity. Bolaget har sedan 2013 tillverkat och erbjudit modulbaserade ORC-system för elproduktion från lågvärdig värme. En vanlig applikation är värmeverk där hetvatten från en flis- eller avfallspanna förser ORC-anläggningen med värme som delvis konverteras till el. Övrig värmeenergi överförs till fjärrvärmenätet och på så sätt är anläggningens totala systemverkningsgrad mycket hög. ORC-turbinen som installeras i Finspång blir den 19:e som Againity tillverkar. Utöver pannan i Finspång är just nu ytterligare fem pannor på väg att kompletteras med Againitys ORC-turbiner runtom i Sverige.

Värmeverket, Finspångs Tekniska.Againitys 0,5 MW ORC-system av samma modell som installeras i Finspång under hösten.

Ladda ner press releasen som PDF här: Finspångs Tekniska omvandlar avfall till elektricitet med hjälp av ORC-turbin från Againity

Kontaktuppgifter:

Peter Selleby, Finspångs Tekniska
0730-38 97 91 peter.selleby@finspangstekniska.se
www.finspangstekniska.se

Elin Ledskog, Againity AB
0705-29 32 23 elin.ledskog@againity.com
www.againity.se